Vragen en antwoorden op zonnepark Carvium Novum

De meest gestelde vragen van omwonenden van drijvend zonnepark Carvium Novum hebben we op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail met je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Wil je meer weten en kom je uit Lobith of omgeving? Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Vraag en antwoord drijvend zonnepark Carvium Novum

Recreatiemogelijkheden

Hoe staat het met de plannen van Wezendonk voor het speelpark en de recreatiewoningen?

In 2010 in een bestemmingsplan vastgesteld waarin 50 recreatiewoningen, een hotel-restaurant en een speelpark zijn mogelijk gemaakt. Wezendonk wil deze plannen nog steeds realiseren en is hierover in gesprek met de gemeente. De plannen voor het zonnepark staan de recreatieve plannen niet in de weg.

Op die locatie komt toch een Oudheidkundig themapark?
Het plan voor het themapark is nog steeds actueel. Het zonneveld staat de ontwikkeling van het themapark niet in de weg.

Het zonnepark komt niet voor in het bestemmingsplan voor ‘Carvium Novum’. Hierin staat dat het open karakter van het landschap behouden moet blijven, het ten behoeve van natte natuur is en extensieve recreatie. Hoe complementeert het zonnepark een plangebied met Romeins thema en een toeristische invulling?
Het zonnepark wordt ingepast binnen het bestaande inrichtingsplan voor de zandwinplas. Met de realisatie van het zonnepark blijven het open karakter van het landschap, de nieuw te realiseren natte natuur en de mogelijkheden voor extensieve recreatie zoals deze in het bestaande inrichtingsplan zijn opgenomen behouden. De bouw- en gebruiksmogelijkheden die binnen het vigerende bestemmingsplan voor Carvium Novum zijn opgenomen blijven ook ongewijzigd.

Kunnen de plaatselijke verenigingen los van dit project een vergunning krijgen om hun sport te beoefenen in die plas.
Sporten die vallen onder extensieve, natuurgerichte recreatie en die de natuur dus niet verstoren, kunnen beoefend worden op en nabij de plas. Natuurontwikkeling prevaleert namelijk boven recreatief gebruik. Hierbij moet gedacht worden aan wandelen, fietsen en duik- en hengelsport. (Zie hiervoor ook het ‘Inrichtings- en Beheerplan’)

Beleid en besluitvorming

Hoe beoordeelt de gemeente de plannen voor het zonnepark?
Gemeente Zevenaar heeft het drijvende zonnepark uitgekozen als 1 van de 4 projecten waar ze de komende tijd mee verder wil. In principe geeft de gemeente hiermee de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente heeft de voorwaarden voor de grootschalige opwek van zonne-energie vastgelegd in het Toets- en afwegingskader duurzame energie-opwekking.

Is er al een vergunning voor het project?
Gemeente Zevenaar heeft in oktober 2021 een omgevingsvergunning voor het zonnepark afgegeven.

Binnen de gemeente zijn meerdere opties voor een zonnepark, daarnaast ook beschikbare daken van bedrijven, Waarom dan in dit natuurgebied, waar mensen recreëren?
Gemeente Zevenaar heeft vier projecten uitgekozen waarmee een eerste stap wordt gezet om de gemeentelijke en regionale doelen ten aanzien van grootschalige opwek van duurzame energie in te vullen. Het zonnepark Carvium Novum is één van deze vier projecten. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn daarnaast ook nodig.

Waarom wordt het zonnepark op het water gepland als bijvoorbeeld de daken van steenfabrieken en andere bedrijven niet benut zijn?
Overheden zetten in op zonnepanelen op daken en op grootschalige projecten voor de opwek van duurzame energie. Zowel zon op dak en zon op land/water is nodig om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen.

In haar ‘Toets- en afwegingskader grootschalige opwek van duurzame energie’ heeft gemeente Zevenaar aangegeven dat het totale oppervlak aan geschikte daken (voor grootschalige opwek) te klein is om te kunnen voorzien in de verwachtte energiebehoefte in 2040. Aangegeven wordt dat dit onder meer veroorzaakt wordt doordat de draagkracht en het onderhoud van veel bedrijfsdaken niet voldoende is voor de plaatsing van zonnepanelen. Ook schaduw van bomen en gebouwen en noord-zuid oriëntatie van daken spelen hierbij een rol. Naast realiseren van zonnedaken zijn zonneparken daarom noodzakelijk.

Is ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn met opwek van stroom via stroming van de Rijn bijvoorbeeld?
In het toets- en afwegingskader grootschalige opwek van duurzame energie is waterenergie meegenomen als mogelijkheid voor opwek van duurzame energie. Geconcludeerd wordt dat het vermogen van een opwekcentrale klein is en dat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat.

Is de keuze voor dit drijvende park al definitief?
De keuze voor de ronde eilanden is definitief.

Inwoners Lobith

Wordt bij de ontwikkeling van het zonnepark rekening gehouden met wensen van omwonenden?
In de plannen is ruimte om de wensen van omwonenden mee te nemen. Met de direct omwonenden die zicht hebben op het zonnepark of dicht bij het park wonen worden persoonlijke gesprekken gevoerd. Op deze manier de initiatiefnemers voldoende aandacht besteden aan de wensen van de directe buren van het zonnepark. Overige bewoners van Lobith, Spijk en Tolkamer worden geïnformeerd via (online) bijeenkomsten, de lokale media en de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie.

Kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het groen?
Het ontwerp van het zonnepark is tot stand gekomen in overleg met ecologen, een landschapsontwerper en omwonenden.

Is een alternatieve vorm van exploitatie mogelijk, namelijk directe afname energie door de plaatselijke bevolking?
De initiatiefnemers van het zonnepark; Wezendonk en Wiek II, doen onderzoek naar alternatieve exploitaties waarbij bijvoorbeeld directe afname van energie wordt georganiseerd.

Blijft de ontwikkeling en exploitatie in handen van een regiocoöperatie zodat alles in handen blijft van de buurt?
Wezendonk en Wiek-II zien graag dat de omgeving van het zonnepark financieel mee kan profiteren van het zonnepark. Of er een regio coöperatie wordt opgericht is afhankelijk van de mensen in het gebied die zich hiervoor willen inzetten.

Initiële wens was om ook arbeidsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe wordt hier nu invulling aan gegeven?
Het creëren van arbeidsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is nog steeds mogelijk. Met de partij die het zonnepark gaat bouwen wordt hierover gesproken. Ook zouden zij bij het toekomstig beheer van het natuurpark door de SNCN een rol kunnen spelen.

Rol stichting Natuurpark Carvium Novum

Wat is de rol van de stichting Natuurpark Carvium Novum?
De stichting SNCN wordt na oplevering eigenaar van de plas. De precieze datum wordt later in het proces bekend gemaakt. De stichting draagt daarna zorg voor het ecologisch beheer van de plas. De stichting ontvangt een vergoeding ten behoeve van het verlenen van opstal voor het zonnepark. Met deze vergoeding kan de stichting het beheer van de plas betalen.

Waarom werkt Stichting Natuurpark Carvium Novum (SNCN) mee aan dit plan?
Het bestuur van de stichting ziet het belang van de opwek van duurzame energie. Daarnaast gaat het zonnepark goed samen met de ecologische en landschappelijke doelen van de stichting, zoals ook op de borden langs het wandelpad op de locatie is aangegeven.

Op de website van de stichting, www.carviumnovum.nl is het door de provincie Gelderland goedgekeurde ‘Inrichtings- en Beheerplan’, d.d. 2008, te vinden.

Door Wezendonk en de SNCN is onderzocht wat het effect van het zonnepark op de ecologische waarden van de plas zal zijn. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het zonnepark goed samengaat met de beoogde natuurwaarden. Het plan is nog niet onomkeerbaar omdat de omgevingsvergunningprocedure nog doorlopen moet worden.

Waarom heeft Carvium Novum als stichting gevochten voor dit plan. De stichting was eerst groot tegenstander tegen de afgraving voor natuurbehoud en werkt nu mee aan de vernietiging ervan.
Het idee voor het plaatsen van zonnepanelen op de plas komt van de firma Wezendonk en de gemeente. De gemeente heeft het zonnepark in 2017 zelfs ook in haar ‘Structuurvisie Gelders Eiland 2030’ vastgelegd. Maar alles overwegende is ook de SNCN tot de conclusie gekomen dat een beperkt aantal zonnepanelen in een open constructie van duurzame materialen en zonder gebruikmaking van EPS (piepschuim) mogelijk is. Groene energie komt de natuurontwikkeling uiteindelijk ten goede en in Carvium Novum kunnen we uit de financiële opbrengsten van het zonnepark de natuur ter plaatste beter beheren en zelfs nog meer versterken.

Natuurontwikkeling en ecologie

Wat zijn de ecologische gevolgen van het zonnepark in en om de plas?
In opdracht van Wezendonk is een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het zonnepark. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er geen effecten op beschermde diersoorten te verwachten zijn. In overleg met de stichting SNCN wordt bij de uitvoering van het zonnepark ook kansen voor flora- en fauna benut. Zo worden voorzieningen onder de zonne-eilanden bevestigd en worden boomstronken op de bodem van de plas neergelegd met als doel om paaiplaatsen voor vissen te creëren.

Gaat de natuur onder de zonnepanelen niet dood?
Er is gekozen voor draaiende drijvende eilanden met een open constructie. Deze constructie is ontworpen voor toepassing op natuurwater. Het leven in het water leidt er dus niet onder.

Schrikt de beweging van de zonnepanelen dieren niet af?
De zonnepanelen eilanden draaien gedurende de dag met de zon mee. Deze beweging is dermate traag dat dieren er niet door afgeschrikt zullen worden.

Wordt de temperatuur van het water niet te hoog door de warmte die de panelen geven?
Het systeem van de zonne-eilanden dat wordt beoogd is reeds uitgebreid onderzocht op waterbekkens van een drinkwaterbedrijf. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er geen effecten van de zonne-eilanden zijn op de temperatuur en de samenstelling van het water. Ook is geen effect op het leven in het water aangetoond.

Waar komen de nestplekken voor vogels?
Samen met een ecologisch adviesbureau wordt bepaald waar de nestplekken voor vogels het beste kunnen worden gerealiseerd.

Wat is het effect van het zonnepark op de onderliggende ecologie? Denk ook weerkaatsing van zonlicht op metaal.
Door Wezendonk en SNCN is een ecologisch onderzoek uitgevoerd waaruit naar voren komt dat het drijvende zonnepark niet in strijd is met de Wet natuurbescherming.

Is er meer kans op overlast door muggen door het moerasbos?
Muggen ontwikkelen zich in stilstaand en ondiep water, vaak kleinere en ondiepe plasjes met waterplanten. Volgens het inrichtingsplan is het moerasbos gesitueerd tegen de bebouwde kom van Lobith aan. Zones met moerasbos (en riet) komen op heel veel plekken langs de Oude Rijn voor en ook langs de ten zuiden van Carvium Novum gelegen voormalige zandwinput De Mars. Ook in de Geuzenwaard en tegenover de 12-Apostelen zijn waterpartijen met bomen/bos en riet aanwezig. Ook het plasje nabij de redoute ten oosten van Carvium Novum heeft de nodige bomen- en rietbegroeiing. Op geen van deze plekken geven muggen overlast aan bewoners of personen die langs deze wateren lopen of verblijven. Aan de oostzijde van Carvium Novum is het rietmoeras van ca. 13ha voorzien met een strook water van enkele meters breed eromheen. In het noodoosten ligt een smalle punt riet en water tegenover de grenswinkel. In de Rijnstrangen bij Aerdt groeit heel veel riet met diverse boerderijen en woonhuizen in de nabijheid van het riet. Ook hier geven muggen geen overlast aan deze bewoners. Dat wil niet zeggen dat er absoluut geen muggen zijn. Rond water komen veel muggen voor. Dit komt doordat muggen hun eitjes in het water of in vochtige grond leggen.  De aanleg van moerasbos en rietvelden hoeft de hoeveelheid muggen echter niet te vergroten. Door de ontwikkeling van moerasbos en rietvegetatie krijgen juffers, libellen, vissen, kevers en rietvogels meer kansen.  Al deze dieren eten muggenlarven en muggen, waardoor er geen toename van het aantal muggen hoeft op te treden.

Onderhoud en beheer

Is straks nog zandwinning mogelijk?
De ontgrondingsvergunning van Wezendonk voor de plas aan de Eltenseweg is bijna volledig ingevuld. Daarna is zandwinning binnen deze vergunning niet meer mogelijk. De plas wordt op termijn overgedragen aan Natuurpark Carvium Novum (SNCN). Deze stichting gaat de plas als natuurgebied beheren. Zandwinning past niet binnen de doelstellingen van de SNCN.

Wie exploiteert het zonnepark? Wie zorgt voor onderhoud van het zonnepark en het natuurpark?
Wezendonk en Wiek-II gaan het zonnepark samen exploiteren. In de exploitatie BV kan ook, mocht hier animo voor zijn, ruimte gemaakt worden voor een burgerinitiatief dat medeaandeelhouder wordt.

De stichting Natuurpark Carvium Novum zorgt voor beheer van het natuurpark.

Hoeveel activiteit zal er voor het onderhoud zijn?
Als het park gebouwd is slechts sporadisch onderhoud nodig.

Hinder

Veroorzaakt het zonnepark hinder (geluid, reflectie)?
De transformatoren en het inkoopstation geven geluid af. Deze staan op ruime afstand van de dichtstbijzijnde woningen waardoor er geen hinder zal zijn. De zonnepanelen veroorzaken een beperkte mate van reflectie. De panelen draaien met de zon mee en zullen nooit gericht zijn richting de Eltenseweg en de woningen in de omgeving. De gebruikers van de Eltenseweg en bewoners van de woningen in de omgeving zullen dus geen hinder ondervinden van reflectie.

Zorgt de aanleg van moerasbos voor overlast van muggen?
Deze vraag wordt voorgelegd aan het ecologisch adviesbureau dat betrokken is bij de ontwikkeling van het zonnepark en de herinrichting van de plas. Op het moment dat we hier meer informatie over hebben dan wordt de informatie op deze website gedeeld.

Kunnen de panelen niet verdeeld worden over meerdere omliggende plassen, zodat de invloed op de waterkwaliteit geringer is dan alle eilanden op 1 plas te leggen?
De nabijgelegen plassen liggen in natuurgebieden waardoor drijvende zonnepanelen (vooralsnog) niet zijn toegestaan.

Ik zie geen schittering op zonnepanelen die op de daken liggen. Wat is dan de schittering op water? Wordt er ook gekeken naar de eventuele schittering van de panelen naar boven?
Om de schittering tegen te gaan, krijgen zonnepanelen een speciale coating door het glas te zandstralen. Deze behandeling vermindert reflectie en verhoogt de opbrengst doordat het zonlicht optimaal geabsorbeerd kan worden. Als de reflectie van bijvoorbeeld glas of staal met zonnepanelen wordt vergeleken dan is de intensiteit bij zonnepanelen lager is. Panelen reflecteren ook minder licht dan vlak natuurwater.

In de zomer zullen de panelen in de avond richting Lobith gericht zijn. Is men zich daarvan bewust? De hoger gelegen delen van Lobith kijken op de plassen uit, en lopen dus reëel risico op hectares vol spiegeling van de zon rond de avonduren.
De panelen zullen in de avond inderdaad richting Lobith gedraaid zijn. De reflectie van de panelen is echter klein en de afstand tussen de panelen en het dorp is groot waardoor geen hinder door schittering zal zijn.

Zonnepanelen, techniek en ontwerp

Wat is de totale oppervlakte van de te leggen zonnepanelen.
Het oppervlak van de vier zonne-eilanden samen is 7,6 hectare. De eilanden hebben een diameter van 155 meter. In totaal is straks 30% van het open water met panelen belegd. Het hele gebied omvat overigens 57 ha., inclusief rietvelden, grazige oevers en moerasbos.

Waarom krijgt het zonnepark deze omvang?
Het aansluiten van het zonnepark op het elektriciteitsnetwerk is duur. Een dergelijke aansluiting wordt door Liander in categorieën aangeboden. De kosten van de aansluiting binnen de categorie 10MVA, waar we hier mee te maken hebben, zijn hoog. Voor een haalbaar project moet het zonnepark deze maximale omvang hebben die op de 10MVA aansluiting mogelijk is.

Hoelang blijft het zonnepark liggen?
Het voornemen is een vergunning voor 30 jaar aan te vragen.

Zonnepanelen, kan je die recyclen?
Ja, 96% van een zonnepaneel is momenteel recyclebaar.

Hoe is onderzocht welk systeem het meest optimaal is voor de ecologische waarde van de plas?
We hebben onderzocht welke systemen voor drijvende zonnepanelen er in de markt zijn.

Hebben jullie ook plaatjes om het plan te verduidelijken, bijvoorbeeld een kaart met de ligging van de eilanden en impressies?
We beschikken over een 3D model waarmee we goed kunnen laten zien hoe het plan eruit komt te zien en wat men zal ervaren vanaf verschillende locaties. Aanvragen kan via de projectleider Gabi Stoffelen

Kan er een meedraaiende rietkraag om de cirkels?
Er is onderzocht of een meedraaiende rietkraag haalbaar is. Doordat er weinig ervaring is in Nederland met drijvende rietkragen is er bij zonnepark Carvium Novum niet voor gekozen. We kiezen voor natuurlijk riet langs de oevers van de plas omdat we er dan op kunnen vertrouwen dat het riet gedurende de gehele exploitatieperiode voor ecologisch meerwaarde zorgt en voor inpassing. Bij toepassing van drijvende rietkragen is het onzeker of het riet goed tot ontwikkeling komt en duurzaam in stand gehouden kan worden.

Wat maakt dat de keuze is gemaakt om een moerasbos dicht bij de Damstraat te plaatsen?
Het moerasbos aan de zijde van de Damstraat is overgenomen uit het bestaande inrichtingsplan. De vorm van het moerasbos is wel wat langgerekter om het zicht vanuit de Damstraat op het recreatieterrein en het zonnepark weg te nemen.

Hoe gaat het EPS verpakt worden voor de drijvers. Met de garantie dat deze EPS (bolletjes) niet in de natuur terecht komen.
In het zonnepark wordt geen EPS (piepschuim) toegepast.

Wat gebeurt er/ welk effect is er wanneer waterstand wederom laag is zoals afgelopen jaren?
De panelen worden op de diepste delen van de plas gesitueerd. Tevens wordt het zonnepark zo gebouwd dat de zonne-eilanden met het waterpeil mee kunnen stijgen en dalen.

Kosten versus baten

Hoeveel energie kost het maken van een zonnepaneel, en is dat niet meer dan het oplevert?
De energie teruglevertijd voor zonnepanelen is een kleine twee jaar. De levensduur van panelen is dertig jaar.

Hoeveel energie gaat het zonnepark opwekken?
Ieder eiland bestaat uit 5.500 zonnepanelen. Deze panelen wekken 9GWh uur op per jaar. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 2500 huishoudens.

In de webinar (25 februari 2021) is aangegeven dat de bank voor 80% van de financiering zorgt en dat 20% moet bestaan uit eigen vermogen. Dit eigen vermogen kan met financiële participatie worden ingevuld. Over welke totaalbedragen praat je dan?
De totale investeringskosten liggen tussen de 10 en de 11 miljoen euro.

Voor inwoners die interesse hebben in participatie worden bijeenkomsten gehouden, waarin de kansen en mogelijkheden worden verkend. Om op de hoogte te blijven kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie of stuur een mail.

Hoe zit het met subsidies die Wezendonk voor het zonnepark zal ontvangen, wordt dat, en andere inkomsten inzichtelijk gemaakt en hoe kan Wezendonk garanderen dat burgers er daadwerkelijk van profiteren? Zijn Wezendonk en Wiek/II betrouwbare partijen?
Wezendonk en ontwikkelaar Wiek-II gaan samen met geïnteresseerde burgers de financiële betrokkenheid van burgers verder uitwerken. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd.

Wezendonk en Wiek-II worden door gemeente Zevenaar onderzocht op financiële betrouwbaarheid.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een per mail met je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

31 Reacties

 1. Youri Smith schreef:

  Geweldig initiatief. Inmiddels is gebleken dat dergelijke installaties zelfs een opleving van de natuur kan betekenen. Zeker in combinatie met het einde van de zandwinning.

 2. Jos Lamers schreef:

  Word het Zonnepark nog (ingepakt) omgeven door een rietkraag?

 3. Marcus schreef:

  Is er een tekening beschikbaar hoe de indeling van het hele gebied er uit zou moeten zien?

 4. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Jos, dat is wel de bedoeling. Tijdens de online bijeenkomst op 25 februari laten we de eerste ontwerpen zien, om een indruk te geven hoe het zonnepark wordt ingepast in de omgeving.

 5. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Marcus, tijdens de online bijeenkomst op 25 februari laten we de eerste ontwerpen zien, om een indruk te geven hoe het zonnepark wordt ingepast in de omgeving. Naderhand volgt een verslag van de bijeenkomst op onze website en in onze nieuwsbrief.

 6. Burgers Geven Energie schreef:

  Fijn om te horen Youri. We streven er naar om samen met stichting Natuurpark Carvium Novum een mooie plek te maken, voor de mensen uit de buurt, de vogels en de vissen.

 7. Geert-Jan Muskens schreef:

  Ben benieuwd in hoeverre onderstaande tekst van Wiek-II van toepassing is op dit project. Heb niet de indruk dat de burgers in de hoofdrol staan, zoals men zo mooi schrijft.

  Burgers in de hoofdrol
  Het opwekken van duurzame energie moet gebeuren op plekken waar dat in de omgeving past. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de mensen die in het gebied wonen en werken. Wiek-II zorgt ervoor dat burgers zeggenschap hebben over de plek waar en de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt: met wind, zon, water en/of andere bronnen. De opbrengsten uit de energieverkoop vloeien volledig terug naar de lokale gemeenschap. Burgers bepalen hoe dit vorm krijgt: gaat het in de eigen portemonnee, wordt het verrekend via de energierekening en/of wordt het gebruikt voor versterking van de lokale gemeenschap.

 8. frank schreef:

  ik kreeg het bericht dat ik nog iets zou horen van de mogelijkheid om de lezing bij te wonen online. ik heb echter nog geen bericht ontvangen, heeft er iemand duidelijkheid?

 9. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Frank, als je je hebt aangemeld ontvang je begin volgende week een link naar de uitzending in je mailbox.

 10. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Geert-Jan, de plannen voor het drijvend zonnepark dateren al van een tijd terug. Wiek-II heeft het project overgenomen van een commerciële partij en zet zich nu in om er samen met de eigenaar van de plas, de stichting Carvium Novum en de inwoners van Lobith het beste van te maken. Kom vooral meepraten en -denken over de mogelijkheden, om te beginnen bij de startbijeenkomst op 25 februari 2021.

 11. J.Overdreef schreef:

  Als men de plassen gaat inrichten voor recreatie , is er dan een mogelijkheid om de plassen in Spijk en Lobith waar zand gezogen is met elkaar en met de Oude Rijn te verbinden ?
  Dan kan men met kano’s en fluisterboten ook van de omgeving genieten tot aan Pannerden

 12. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste J. Overdreef, bedankt voor je mooie idee. We geven het door aan de initiatiefnemers. Wellicht is er tijdens de webinar op 25 februari ruimte om hier op in te gaan.

 13. Mieke van der Steen schreef:

  “Plaatselijke bevolking mee-profiteren”. Graag uitleg over waar opwek naar toe gaat en – omdenken!!!- mogelijkheid alternatieve exploitatie, namelijk directe afname energie door de plaatselijke bevolking.

 14. Burgers Geven Energie schreef:

  Dag Mieke, bedankt voor je waardevolle suggestie, die geven we mee aan de initiatiefnemers.

 15. M. Franssen schreef:

  Kan er iets meer worden verteld over de wijze hoe burger participatie er uit kan komen te zien? Wat zijn de bv kosten en opbrengsten en kan de energie ook voor eigen gebruik worden aangewend?

 16. Jorne schreef:

  Goede avond,

  Ik zou graag alsnog antwoord krijgen op de vragen die ik stelde tijdens de webinar:
  • Het zonnepark komt niet voor in het bestemmingsplan voor ‘Carvium Novum’. Hierin staat dat het open karakter van het landschap behouden moet blijven, het ten behoeve van natte natuur is en extensieve recreatie. Hoe complementeert het zonnepark een plangebied met Romeins thema en een toeristische invulling?
  • De indruk kan mij niet ontgaan dat het drijvende en draaiende zonnepark een prestige project is, er is immers nog nauwelijks iets gerealiseerd van het plan zoals die op de borden langs het wandelpad staan. Waarom wordt van het plan afgeweken?
  • Waarom wordt het zonnepark op het water gepland als bijvoorbeeld de daken van steenfabrieken niet benut zijn?
  • Hoe zit het met subsidies die Wezendonk voor het zonnepark zal ontvangen, wordt dat, en andere inkomsten inzichtelijk gemaakt en hoe kan Wezendonk garanderen dat burgers er daadwerkelijk van profiteren? Is wezendonk überhaubt een betrouwbare partij?

  Omwonenenden zouden geen last hebben van schittering, gelieve berekeningen te overleggen om jullie stelling te onderbouwen. Woorden zijn in dit opzicht onvoeldoende.

  Alvast dank

 17. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste M. Fransen, tijdens de webinar is een korte toelichting gegeven op de participatie; de webinar is vanaf begin maart terug te zien op deze site. In het voorjaar organiseren we, voor wie dat wil, een speciale bijeenkomst over participatie. Iedereen uit Lobith en omgeving is welkom. De bijeenkomst wordt aangekondigd via de lokale en sociale media. Ook kunnen we je per mail berichten, als je dat wenst. Stuur in dat geval een mail naar info@burgersgevenenergie.nl en/of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 18. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Jorne, zoals tijdens de webinar aangegeven zullen wij de gestelde vragen beantwoorden op de pagina met Vraag en Antwoord op deze website. Alle deelnemers aan de bijeenkomst krijgen daarnaast per mail een verslag van de bijeenkomst.

 19. F Janssen schreef:

  Op de Wiek-II site staat: Het opwekken van duurzame energie moet gebeuren op plekken waar dat in de omgeving past. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de mensen die in het gebied wonen en werken. Wiek-II zorgt ervoor dat burgers zeggenschap hebben over de plek waar en de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt: met wind, zon, water en/of andere bronnen.

  In het webinar werd echter aangegeven dat de aanleg van dit zonnepark, behoudens het verlenen van de vergunning, een feit is. Ik woon en werk in dit gebied, waarom heb ik geen zeggenschap vooraf gehad?

 20. F Janssen schreef:

  Wat is de exacte status van de vergunningaanvraag bij de gemeente Zevenaar?

 21. Marcus Bergink schreef:

  Beste lezer, tijdens deze bijeenkomst wordt uitvoerig aangegeven dat die paar bewoners aan de Eltenseweg vooral gèèn last zal hebben van dit zonnepark. Aan de Damstraat staan veel meer huizen. Maar deze wordt in het verhaal niet genoemd. De woningen aan de Damstraat kijken uit over de hele plas. Wat wordt de impact voor deze woningen? Geluidsoverlast? Weerkaatsing van zonlicht op de zonnepanelen? Als de zon onder gaat, zijn de zonnepanelen richting de Damstraat gedraaid.

 22. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Marcus, zoals in het overzicht van Vraag en Antwoord ook is aangegeven: De transformatoren en het inkoopstation geven geluid af, maar deze staan op ruime afstand van de dichtstbijzijnde woningen waardoor er geen hinder zal zijn. De reflectie van de panelen is klein en de afstand tussen de panelen en het dorp is groot waardoor geen hinder door schittering zal zijn.

 23. F Janssen schreef:

  Welk percentage van het wateroppervlak komt vol te liggen met zonnepanelen?

 24. F Janssen schreef:

  Op dit moment is zoals ik lees de vergunningaanvraag in voorbereiding. Kan deze, zodra gereed, gedeeld worden via deze website?

 25. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Fons, dat is zeker mogelijk, in elk geval zullen we op deze website een samenvatting en/of verslag opnemen over de vergunningaanvraag, als het zover is.

 26. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Fons, Zoals je in het overzicht met Vragen en Antwoorden kunt lezen: Het oppervlak van de 5 zonne-eilanden samen is 9,4 hectare. De eilanden hebben ieder een diameter van 155 meter. Het gedeelte van de plas waar de panelen komen te liggen is ruim 30 hectare. In totaal is straks 30% van de waterplas met panelen belegd. Het hele gebied omvat overigens 57 ha., inclusief rietvelden, grazige oevers en moerasbos.

 27. Fons Janssen schreef:

  Helaas is me uit de antwoorden nog steeds niet duidelijk hoe burgers zeggenschap hebben en hebben gehad in dit traject. Graag helder antwoord op de vraag.

 28. Fons Janssen schreef:

  Op 31 maart is er opnieuw een online bijeenkomst gepland over de plannen hoe burgers kunnen participeren. Is er dan ook ruimte om vragen te stellen over de totstandkoming van de plannen voor het Zonnepark?

 29. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Fons, de bijeenkomst op 31 maart gaat over participatie en is niet bedoeld om uitgebreid in te gaan op de totstandkoming van de plannen voor het drijvend zonnepark. Als je nadere vragen hierover hebt, kun je deze stellen aan de projectleider door een mail te sturen naar info@burgersgevenenergie.nl

 30. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Fons, deze en je andere vragen geven we door aan de initiatiefnemers, met het verzoek om ze per mail te beantwoorden. Daarna zullen deze antwoorden ook worden toegevoegd aan het overzicht met Vragen en Antwoorden op deze website.

 31. Fons Janssen schreef:

  In de media spreekt men nu van ‘slechts’ 4 drijvende eilanden en dat er overeenstemming met omwonenden is. Om welke omwonenden gaat het hier? Hoe is dit tot stand gekomen?

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *